Back

የመንግስትን ሀብት ውጤታማ በሆነ መንገድ ሥራ ላይ ለማዋል የመንግስት ፋይናንስና ግዥ አስተዳደር ህጎችን ጠንቅቆ መረዳት እንደሚገባ ተገለፀ

የመንግስትን ሀብት ውጤታማ በሆነ መንገድ ሥራ ላይ ለማዋል የመንግስት ፋይናንስና ግዥ አስተዳደር ህጎችን ጠንቅቆ መረዳት እንደሚገባ ተገለፀ

የመንግስትን ሀብት በቁጠባ፣ በቅልጥፍና እና ውጤታማ በሆነ መንገድ ሥራ ላይ ለማዋል የመንግስት ፋይናንስና ግዥ አስተዳደር ህጎችን ጠንቅቆ መረዳት እንደሚገባ የገንዘብ ሚኒስትሩ ክቡር አቶ አህመድ ሽዴ ከ45 የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት እና ምክትል ፕሬዚዳንት እንዲሁም የፋይናንስ የግዥ እና የውስጥ ኦዲት ኃላፊዎች ጋር በገንዘብ ሚኒስቴር በተደረገው ምክክር መክፈቻ ላይ ገለፁ፡፡ ሚኒስትሩ አክለውም ዩኒቨርሲቲዎች ቁጥራቸው በማየሉ፣ የሚያስተናግዷቸው ተማሪዎችም በርካታ በመሆናቸው እንዲሁም የሚጠቀሙት የመንግስት ሀብት በዚያው ልክ በመጨመሩ በፋይናንስና ግዥ ስርዓቱ ላይ ሥልጠና መስጠት እንዳስፈለገ ገልፀው የበላይ አመራሮችና የፋይናንስ ባለሙያዎችም ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ አሳስበዋል፡፡

የመንግስት ፋይናንስን በማስተዳደር፣ በመምራትና በመቆጣጠር ረገድ አጠቃላይ ኃላፊነት የተጣለው በመንግስት መ/ቤቶች የበላይ ኃላፊዎች ላይ እንደሆነም ተወስቷል፡፡ ኃላፊዎች ለመ/ቤታቸው የተፈቀደው በጀት ህግና መመሪያ በሚያዘው መሰረት ብቻ ጥቅም ላይ መዋሉን ማረጋገጥ እንዳለባቸውናም ተብራርቷል፡፡ 

የኢትዮጵያ ፊሲካል ፖሊሲ የሀገሪቱን የልማት ዓላማዎች ለማስፈፀም በመንግስት ገቢ (የውጭ እርዳታን ጨምሮ) ወጪና ብድር አስተዳደር አማካኝነት ሥራ ላይ የሚውል ቁልፍ መሣሪያ  እንደመሆኑ ይህን ዓላማ ለማስፈፀምና ውጤታማ ለማድረግ ደግሞ ብቁና ጠንካራ አስፈፃሚ አካላትን መገንባት አስፈላጊ እንደሆነም ገለፃ ተደርጓል፡፡


News Archive News Archive