Ministry of Finance EthiopiaCustom Directives 


981_በማሸጋገሪያ_ዋጋ_የሚደረግ_ግብይትን_ለመቆጣጠር_የወጣ_መመሪያ_ቁጥር_981_2016
981_Directive_to_provide_Rules_on_Transfer_Pricing_No_981_2024.pdf
981- ማብራሪያ-በማሸጋገሪያ ዋጋ የሚደረግ ግብይትን ለመቆጣጠር የወጣ መመሪያ ቁጥር 981-2016
894_አካል_ጉዳተኞች_ለግል_አገልግሎት_የሚውል_ተሽከርካሪ_ከቀረጥና_ታክስ_ነፃ_የሚያስገቡበትን_ሁኔታ (1)
215 ዕቃዎች በጊዜያዊነት አገር ውሰወጥ የሚገቡበትና በአገር ውስጥ የሚቀሩበት ሁኔታ እና የቀረጥና ታክስ አፈፃፀም ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 215-2013.pdf
217 ለውጭ ገበያ በሚቀርብ ጥሬ እና በከፊል የተዘጋጀ ቆዳና ሌጦ ላይ የተጣለውን ታክስ ለማሻሻል የወጣ መመሪያ ቁጥር 217 2013
220 በጅቡቲ ወደብ ላይ የቆይታ ጊዜያቸው ያለፈ ወደ ኢትዮጵያ የተላኩ ዕቃዎች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው በአስመጪዎቻቸው ጥቅም ላይ የሚውሉበትን ወይም የሚወገዱበትን አኳኋን ለመወሰን የወጣ መመሪያ
223 በጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ ሀ መሠረት አምራቾች የሚያስገቧቸውን ግብአቶች አጠቃቀም ለመቆጣጠር የወጣ መመሪያ ቁጥር 223-2013 Customs Tariff on Inputs implementation Directive 223-2013.pdf
224 የውጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ሥርዓት አዋጅ ማስፈፀሚያ መመሪያ ቁጥር 224 2013
225 ወደ ውጭ የሚላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች የትራንስፖርት ወጪ ድጐማ መመሪያ ቁጥር 225-2013.pdf
228 የፌዴራል መንግስት የታሪፍ ከለላ ኮሚቴ መመሪያ ቁጥር 228-2013
230 የአካል ጉዳተኞች ለግል አገልግሎት ብቻ የሚውሉ ልዩ ተሽከርካሪዎችን ከቀረጥና ታክስ ነፃ እንዲያስገቡ ለመፍቀድ የወጣ መመሪያ ቁጥር 230-2013 Car Fir.Disable Directive 41.
234 የጉምሩክ ታሪፍ ደንብ ሁለተኛ መደብ (ሀ) አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 234-2013ን ለማሻሻል የወጣ መመሪያ Amendment of Second schedule
246 ለውጭ ገበያ በሚቀርብ በከፊል የተዘጋጀ ቆዳና ሌጦ ላይ የተጣለውን ታክስ እንደገና ለማሻሻል የወጣ መመሪያ ቁጥር 246-2013.
250 የውጭ አቅራቢዎች ሸቀጦችን ከውጭ ስለሚያስገቡበት አፈጻጸም የወጣ መመሪያ ቁጥር 250-2013
252 የኢ.ፌ.ዲ.ሪ መከላከያ ሚኒስቴር አባላት ለግል መጠቀሚያ የሚውል ተሽከርካሪ ከቀረጥና ታክስ ነፃ የሚያስገቡበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 252-2013 Defense Members Duty Free Previlege Directive.
254 በውጭ አገር የኢትዮጵያ ሚሲዮኖች አገልግለው የሚመለሱ ዲፕሎማቶች ለግል መጠቀሚያ የሚውል ተሸከርካሪ እና የግል መገልገያ ዕቃዎቻቸውን ከቀረጥ ነፃ የሚያስገቡበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ 254-2013 Diplomatic Tax Privilege Direc.
262 የጉምሩክ ታሪፍ ደንብ ሁለተኛ መደብ (ሀ) አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 234-2013ን ለማሻሻል የወጣ መመሪያ ቁጥር 262-2013.
262 የጉምሩክ ታሪፍ ደንብ ሁለተኛ መደብ (ሀ) አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 234-2013ን ለማሻሻል የወጣ መመሪያ ቁጥር 262-2013.
773 ለታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚውሉ ተሽከርካሪዎች ከቀረጥና ታክስ ነፃ እንዲሆኑ ስለሚፈቅደው መመሪያ የተዘጋጀ አጭር መግለጫ (1)