Ministry of Finance EthiopiaTAX DIRECTIVE 

Excise Stamp Directive - V3 -Amharic
Excise Stamp Directive-V3- English
ረቂቅ የንብረት ታክስ አዋጅ
961_ለታክሲ_ትራንስፖርት_አገልግሎት_የሚውሉ_ተሽከርካሪዎች_ከቀረጥና_ታሆኑ_የመሪያ_ቁጥር_961-2015
VAT Proclamation Latest Draft- English -2023
VAT Proclamation Latest Draft- Amharic-2023
216 ባንኮች ባገኙት ንፋስ አመጣሽ ገቢ ላይ ግብር የሚከፈልበትን ሁኔታ ለመወሰን መመሪያ ቁጥር 216 2013.
214 በኢትዮጵያ ምርት ገበያ አማካንነት በሚከናወነው ለውጭ ገበያ በሚቀርብ ቡና ግብይት ላይ የሚከፈለውን ታክስ አፈፃፀም ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 214-2013
214 በኢትዮጵያ ምርት ገበያ አማካንነት በሚከናወነው ለውጭ ገበያ በሚቀርብ ቡና ግብይት ላይ የሚከፈለውን ታክስ አፈፃፀም ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 214-2013.
213 ለባለልዩ መብት ድርጅቶች ሥራ ማስፈፀሚያ እንዲውል በሚከናወን የዕቃና የአገልግሎት ግዢ ላይ የተከፈለ የተጨማሪ ዕሴት ታክስ ተመላሽ የሚደረግበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣውንመመሪያ ቁጥር 212-2013 ለማሻሻል የወጣ መመሪያ ቁጥር 213-2013.pdf
212 ለባለልዩ መብት ድርጅት ሥራ ማስፈፀሚያ እንዲውል በሚከናወን የዕቃ እና የአገልግሎት ግዥ ላይ የተከፈለ የተጨማሪ ዕሴት ታክስ ተመላሽ የሚደረግበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 212-2013
211 የአስተዳደራዊ ቅጣቶች አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 211-2013
210 የካፒታል ሃብቶችን በማስተላለፍ በሚገኝ ጥቅም ላይ ስለሚከፈል ግብር አፈጻጸም የወጣ መመሪያ ቁጥር 210-2013
209 የባልተከፋፈለ ትርፍ ላይ ስለተጣለው ግብር አፈፃፀም የወጣ መመሪያ ቁጥር 209-2013
208 የታክስ ከፋዮችን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ የወጣ መመሪያ ቁጥር 208-2013.pdf
207 ስለ ተቀናሽ ወጪዎች የወጣ መመሪያ ቁጥር 207-2013.pdf
200 ከገቢ ግብር ነፃ የተደረጉ ገቢዎች አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 1-2011.pdf
204 የታክስ ወኪልነት ፈቃድ አሰጣጥን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 204-2013
202 የታክስ ከፋይ ምዝገባ እና ሥረዛ የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 202-2013
200 ከገቢ ግብር ነፃ የተደረጉ ገቢዎች አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 1-2011.pdf
231 በማስተላለፊያ ዋጋ የሚደረግ ግብይትን ለመከላከል የወጣ መመሪያ ቁጥር 231-2013
238 ባንኰች ባገኙት ንፋስ አመጣሽ ገቢ ላይ ግብር የሚከፈልበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 238-2013
241 በኤክስፖርት ተኮር የሥራ ዘርፍ የተሰማሩየሚሠማሩ ባለሀብቶች ለልዩ ልዩ ሥራዎች ከውጭ አገር ቀጥረው የሚያመጧቸውን የውጭ ባለሙያዎች ከገቢ ግብር ነፃ ለማድረግ የወጣ መመሪያ ቁጥር 241-2013
245 በገዥው ተይዞ ስለሚከፈል የተጨማሪ እሴት ታክስ አፈፃፀም የወጣ መመሪያ ቁጥር 245-2013
247 የኮሮና ቫይረስ (COVID -19) ወረርሽኝ ሇመከሊሌ እና ሇመቆጣጠር ከአገር ውስጥና እና ከውጭ የተገኘ ፈንዴ የሚመራበት የፋይናንስ አስተዲዯር ሥርዓት መመሪያ ቁጥር 247-2013.pdf
248 የኮረና ወረርሽኝ በታክስ ከፋዩ ላይ ያደረሰውን ጉዳት ለመቀነስ የወጣ የዕዳ ምህረት መመሪያ ቁጥር 248-2013 Corona Tax Remittance Directive.pdf
249 የኮረና ወረርሽኝ በታክስ ከፋዩ የሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያደረሰውን ጫና ለመቀነስ የወጣ መመሪያ ቁጥር 249-2013 COVID-19 MoF Directive